Dags för årets första vårtecken! Årsmöte i BK Landora.

Dag: 26/2

Lokal: Klubbstugan

18.00 Styrelsemöte – endast styrelsen

19:00 Årsmöte – alla medlemmar är välkomna

Agenda för årsmötet:

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av kallelse till årsmötet.
3. Dagordningens godkännande.
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2019
7. Revisionsberättelse för 2019
8. Ansvarsfrihet för 2019
9. Medlemsavgifter för 2021
10. Val av ordförande
11. Val av styrelseledamöter
–a. Tre styrelseledamöter för en tid av två år.
–b. En styrelseledamot för en tid av ett år.
–c. En styrelsesuppleant för en tid av ett år.
12. Val av revisorer för en tid av ett år.
13. Val av revisorssuppleant för en tid av ett år
14. Val av valberedning
15. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020
16. Eventuella motioner till årsmötet.
17. Övrigt.
18. Avslutning.

/Välkomna!

Innehållet giltigt till 21:00 den 26 Feb 2020

Leave a Reply