Kallelse till årsmöte i BK Landora

Dag: 7 mars 2023

Tid: 18:30

Lokal: Klubbstugan

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.

§ 5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

§ 6 Fastställande av dagordning

§ 7 Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för det senaste året.

§ 8 Revisionsberättelse för verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 10 Fastställande av medlemsavgift

§ 11 Val av ordförande för en tid av ett år

§ 12 Beslut om antalet övriga styrelseledamöter och val av dessa.

§ 13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant

§ 14 Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

§ 15 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

§ 16 Verksamhetsplan och budget för kommande år

§ 17 Övriga frågor

§ 18 Mötet avslutas

/Välkomna!

Leave a Reply